CLIMATITZACIÓ I FRED INDUSTRIAL

Durant els darrers cinc anys el tema de l’eficiència energètica s’ha convertit en una prioritat. No obstant això, els objectius definits no donen lloc a mesures eficaces i la diferència entre els objectius establerts i el realment aconseguit és enorme, generant una rendibilitat mínima sobre la inversió realitzada.

Antecedents

Durant els darrers cinc anys el tema de l’eficiència energètica s’ha convertit en una prioritat. No obstant això, els objectius definits no donen lloc a mesures eficaces i la diferència entre els objectius establerts i el realment aconseguit és enorme, generant una rendibilitat mínima sobre la inversió realitzada.

La climatització representa aproximadament el 40% del consum total de l’energia d’un edifici i sovint els sistemes treballen de manera ineficient i molt per sota de les condicions de disseny generant alts consum elèctrics i, en conseqüència, un augment del cost de l’energia.

Normativa

D’acord al que s’estableix en el Reial Decret 2012/27/UE del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme les empreses amb més de 250 empleats i facturació anual per sobre els 50 milions d’euros estaran obligades a realitzar auditories d’eficiència energètica pels seus sistemes de climatització i fred industrial amb data límit al Desembre 2015, i posteriorment, en un període de quatre anys, aquestes auditories permetran la realització de càlculs detallats i validats per a les mesures proposades, facilitant així una informació clara sobre el potencial d’estalvi.

Estudis d’eficiència energètica

Amb l’objectiu d’ajudar el client a reduir el consum energètic i els costos relatius a l’energia hem desenvolupat una metodologia d’anàlisi de l’eficiència energètica que es basa en un estudi complert del sistema que permetrà identificar els problemes i àrees de millora.

EFICIENCIA BLANC

 

Amb el  nostre estudi es podrà obtenir:

  1. Estalvis del 30 al 50% anuals en els costos de l’energia.
  2. Solucions senzilles i no invasives.
  3. Sistemes més eficients i fiables.
  4. Augment de la vida útil del’equip.

Climacheck com a eina d’anàlisi d’equips

La majoria dels equips de refrigeració no funcionen correctament i a mesura que passa el temps la seva eficiència baixa considerablement. Fins fa poc l’anàlisi del cicle del refrigeració en els equips era complicat ja que no hi havia un mètode senzill per a la recol·lecció de les dades necessàries. Climacheck posseeix un mètode únic per a l’anàlisi dels processos de refrigeració i calefacció amb l’objectiu d’optimitzar el rendiment d’equips. L’eina consta d’una sèrie de sondes que connectades al sistema objecte d’estudi permeten obtenir el comportament real en el moment de la mesura.

Ajuda a l’increment de l’eficiència energètica considerablement i proporciona estalvis d’energia del 10-40%, contribuint també a l’augment de la fiabilitat del sistema.

CLIMACHECK