NOU DECRET SOBRE LA INSPECCIÓ TÈCNICA DELS EDIFICIS (ITE)

INKOO Engineering SL és una empresa d’Enginyeria de Serveis i Consultoria que fa la inspecció tècnica dels edificis, instal·lacions certificades de punts de recarrega per a vehicles elèctrics i més

S’ha publicat al DOGC el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici, sobri la inspecció tècnica dels edificis.

El nou decret serà vigent el dia 27 de maig de 2015. Aquest decret, a l’igual que l’anterior, té per objecte fomentar la conservació, el manteniment i la rehabilitació i l’adequació funcional dels edificis d’habitatges mitjançant la regulació de la inspecció tècnica dels edificis, l’aprovació del Programa d’inspeccions obligatòries i l’establiment del contingut del llibre de l’edifici, per als edificis d’habitatges d’obra nova o resultants d’una gran rehabilitació i per als edificis d’habitatges existents.

Com a principal novetat, el nou Decret sobri la inspecció tècnica dels edificis inclou la necessitat d’inspeccionar també els edificis unifamiliars, sempre i quan la seva edificació principal NO estigui separada 1,5 metres o més de la via publica, de zones d’us públic i de les finques adjacents.

Programació per passar la inspecció tècnica dels edificis

Per als edificis d’habitatges plurifamiliars amb una antiguitat posterior al 1950, s’estableix la següent programació per passar la inspecció tècnica dels edificis:

ANTIGUITAT EDIFICI TERMINI PER PASSAR LA INSPECCIÓ ITE
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2015
Entre 1961 i 1971 Fins al 31 de desembre de 2016
A partir de 1971 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

Per als edificis d’habitatges unifamiliars:

ANTIGUITAT EDIFICI TERMINI PER PASSAR LA INSPECCIÓ ITE
Anteriors a 1900 Fins al 31 de desembre de 2016
Entre 1901 i 1930 Fins al 31 de desembre de 2017
Entre 1931 i 1950 Fins al 31 de desembre de 2018
Entre 1951 i 1960 Fins al 31 de desembre de 2019
Entre 1961 i 1975 Fins al 31 de desembre de 2020
A partir de 1975 L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

A més a més, el passat dia 5 de maig de 2015 es va publicar al DOGC l’anunci de AMPLIACIÓ I MODIFICACIÓ AJUTS A LA REHABILITACIÓ 2015, on s’aproven els imports màxims del pressupost subvencionable del cost de la inspecció tècnica dels edificis i documents adjunts (IITE + Certificat d’accessibilitat+CEE).

En INKOO Engineering t’oferim un servei àgil, competitiu i personalitzat per la inspecció tècnica dels edificis. A més som especialistes en la instal·lació de punts de càrrega per al teu cotxe elèctric a la província de Barcelona i Catalunya.