Estalvi elèctric: Energia Reactiva

Què és?

L’energia reactiva és la demanda extra d’energia que alguns equips de caràcter inductiu com motors, transformadors, lluminàries, necessiten pel seu funcionament..

La companyia elèctrica mesura l’energia reactiva i si se superen certs valors, s’inclou una penalització a la factura elèctrica.

Per què ara?

Avui en dia amb els comptadors digitals la mesura del consum de reactiva és intrínseca del propi comptador, amb la qual cosa és més factible per les companyies elèctriques poder realitzar la facturació per aquest concepte..

Ens trobem factures amb consums inferiors a 15 kW on ja s’està aplicant el terme de facturació per reactiva.

Com a exemple tenim aquesta comunitat de veïns amb una potència contractada de 3,3kW amb subministrament monofàsic de 230 V, amb un producte TUR (Tarifa d’Últim Recurs), el qual s’ha mesurat amb un consum de reactiva equivalent a un cosinus de phi de 0,7. Segons el marc legal vigent, l’import a pagar per aquest concepte és de 92,13€, equivalent a un 43% del total de la factura, abans de l’impost de l’IVA, ajustos i lloguers.

.

 

factura

Com la podem reconèixer?

A la nostra factura, entre els diferents conceptes pels quals ens cobren les companyies elèctriques, en algunes ocasions depenent de la potència contractada i de l’energia reactiva que es genera, podem veure el concepte “complement per energia reactiva”, que és l’import monetari que la companyia elèctrica ens cobra per la generació d’aquesta energia.

A les comunitats de veïns, l’energia reactiva és generada principalmentpels motors de grups de pressió, ascensors iil·luminació fluorescent.

 

Es pot eliminar?

Per a poder eliminar adequadament l’energia reactiva que es genera, hi ha dos grans vies:

 • Compensar l’energia que es produeix per cadascun dels motors del’edifici i la il·luminació. Aquesta solució és complexa tècnicament i costosa a nivell econòmic ja que ens obliga a col·locar condensadors a cadascun dels motors de la comunitat o en els més importants.
 • Compensar a nivell global l’energia produïda per la instal·lació, per mitjà d’una bateria de condensadors. Per executar aquesta solució és precís realitzar un estudi històric de les factures de l’electricitat, a fi de verificar l’evolució temporal dels consums d’energia reactiva i poder determinar quina és la bateria adequada a la instal·lació.

La bateria de condensadors consisteix en varis condensadors que es connecten a la instal·lació, a mesura que és necessari, per compensar l’energia reactiva.

 Quan instal·lar una bateria de condensadors?bateries

Abans d’instal·lar una bateria de condensadors és precís realitzar un estudi tècnic i econòmic, a fi de comparar els costos de la sevainstal·lacióamb l’estalvi que es generarà i el termini d’amortització.

Què proposa INKOO?

 • Presa de dades amb l’històric de 12 mesos tant d’energia activa com d’energia reactiva
 • Dimensionament de la potència de la bateria de condensadors
 • Estudi de viabilitat de la instal·lació amb visita de camp iconnexió d’un analitzador de xarxes per possibles contaminacions
 • Informe tècnic final amb cost econòmic iperíode d’amortització
 • Instal·lació de la bateria

Què aconsegueix el client?

 • Aconsegueix la millor proposta igaudi d’un projecto fet a mida.
 • Important estalvi a la factura elèctrica. Deixa de pagar la penalització per reactiva.
 • Major qualitat de subministrament i eficiència: millora la qualitat del subministrament elèctric i elimina les caigudes de tensió.
 • Servei d’assessorament gratuït dels tècnics d’INKOO engineering.

Tot això, amb un període de retorn de la inversió inferior a 15 mesos